Conditions Générales

Conditions Générales

1.    Contactgegevens van Vé Wellness

Vé Wellness
Vismarkt 14
BE 2800 Mechelen
BTW-nummer: 0444487850

Hierna “Vé Wellness” genoemd.

2.    Inhoud en kader van de overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Vé Wellness en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Vé Wellness. via de website http://www.vewellness.be, gerelateerde websites waar produkten en diensten van Vé Wellness (zoals bv http://www.resengo.com/hotelve.com/ vewellness.be/ deze opsomming is niet beperkend) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van produkten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website http://www.vewellness.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

Vé Wellness assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

 

3.    De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt .

§2 De produkten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op http://www.vewellness.be, om de Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het produkt die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Vé Wellness hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

§3 Prijzen weergegeven op de website http://www.vewellness.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Vé Wellness niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten, huur badlinnen, aperitief, … nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

§5 De prijs wordt integraal betaald vóór de aanvang van de huur van de ruimte, behoudens andersluidende overeenkomst. De prijs is afhankelijk van het aantal personen en het aantal uren waarvoor een ruimte wordt gehuurd.

 

4.    Bedenktijd en herroepingsrecht

§1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 48 uren vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen

§2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

-          Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.

-          Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.

-          Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

-          Goederen te snel kunnen bederven of verouderen

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Vé Wellness, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

-          De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.

-          De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht

-          De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.

-          De geleverde goederen bevatten voedselwaren

-          De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan 48 uren op voorhand.

§3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Vé Wellness, Vismarkt 14, BE – 2800 Mechelen of via info@hotelve.com.

 

5.    Voorschot en annulatieregels

§1 De huurovereenkomst komt uitsluitend tot stand indien een voorschot wordt betaald van ten minste de helft van de totaal verschuldigde som met een minimum van 100 euro op basis van art. 2, na het maken van de reservatie.

§2 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum meer dan 7 kalenderdagen zijn, dient de klant dit voorschot te betalen binnen 3 kalenderdagen vanaf de reservatiedatum.

§3 Indien er tussen de reservatiedatum en de verbruiksdatum minder dan 7 kalenderdagen zijn, dient de klant dit voorschot op de dag van de reservatie te betalen.

§4 Dit voorschot kan op 4 manieren betaald worden: hetzij per storting of overschrijving op de bankrekening vermeld op onze website, hetzij ter plaatse, hetzij online (www.vewellness.be) met creditcard of bankkaart.

§5 Als de klant gebruik maak van overschrijving of storting, dient het te storten bedrag 48 uren voor aankomst op de rekening van Vé Wellness te staan.

§6 Het voorschot moet in elk geval betaald zijn vóór de aanvang van de sessie. Vé Wellness behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren zonder compensatie indien aan één van de in dit artikel bepaalde voorwaarden niet voldaan is.

§7 Vé Wellness betaalt geen voorschotten terug, behoudens uitsluitend volgende gevallen: 1) het voorschot van de klant werd niet tijdig op rekening van Vé Wellness ontvangen en de klant bracht op het moment van het verbruik geen bewijs mee zodat hij het totaalbedrag ter plaatse diende te betalen; 2Vé Wellness diende de reservatie wegens technisch defect eenzijdig te wijzigen of te annuleren.

§8 Voorschotten worden zonder interesten ten laatste op de 60ste kalenderdag, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot, aan de klant terugbetaald via overschrijving.

§9 Vé Wellness behoudt zich het recht voor om de reservatie eenzijdig te annuleren indien volgens de databank van Vé Wellness een versteklatende klant meer dan één reservatie maakte zonder een voorschot betaald te hebben.

§10 de annulatieregels worden steeds toegepast. De klant kan zich in gen geval op overmacht (ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, et. ) beroepen.

§11 annulaties kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per mail of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Vé Wellness per email bevestigd is.

§12 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Vé Wellness onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

§13 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit via een cadeaubon terug bezorgd aan de klant. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

§14 Indien de klant de overeenkomst minder dan 24 uren voorafgaand aan de overeengekomen reservatie annuleert, wordt het voorschot aan de klant aangerekend als administratiekost, berekend aan de verschuldigde som. De klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

§15 Indien de klant de overeenkomst meer dan 24 uren voorafgaand aan de overeengekomen reservatie annuleert, wordt het voorschot omgezet in een Vé Wellness cadeaubon.

 §16 Indien de klant de geannuleerde reservatie overdraagt aan een door hem zelf aangereikte klant die de eerst gemaakte reservatie opneemt, zijn §14 en 15 niet van toepassing.

§17 Vé Wellness kan de overeenkomst alleen annuleren in geval van overmacht ten gevolge van een technisch defect, waarbij de klant de keuze heeft tussen hetzij terugbetaling van het voorschot, hetzij de omzetting ervan naar een cadeaubon bij Vé Wellness.

§18 Elk voorschot blijft 1 jaar geldig vanaf hetzij de valutadatum bij overschrijving of storting, hetzij de datum van cash betaling bij Vé Wellness. Na het verstrijken van deze termijn wordt het voorschot als administratiekost aangerekend. Deze termijn kan in geen enkel geval worden gestuit.

 

6.    Verbintenissen van Vé Wellness

§1 Vé Wellness verbindt zich ertoe de klant het rustig genot te verschaffen van de gehuurde ruimte met alle faciliteiten.

§2 Indien uitsluitend het zwembad, sauna, stoombad, jacuzzi of de douches in de ruimte een ernstig gebrek vertoont, geeft Vé Wellness aan de klant een korting van ten hoogste 15,00 euro indien het gebrek aanwezig was voor meer dan de helft van de duur van de saunasessie. Onder ernstig gebrek wordt verstaan: het niet-functioneren van een faciliteit waardoor ze ongeschikt is voor het gebruik waartoe ze bestemd is. De klant heeft een onmiddellijke meldingsplicht van het gebrek.

7. Verbintenissen van de klant

§1 De klant ontvangt na het maken van de reservatie een bevestigingsmail waarin een overzicht wordt gegeven van zijn reservatie. De klant dient Vé Wellness onmiddellijk te contacteren indien dit niet overeenstemt met de gemaakte reservatie of indien hij de mail niet ontvangen heeft.

§2 De klant dient bij aanvang van de reservatie zijn identiteitsgegevens aangegeven met een (*) op deze overeenkomst in te vullen. Vé Wellness behoudt zich het recht voor deze gegevens te verifiëren aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Indien de klant de verplichte velden niet wenst in te vullen, behoudt Vé Wellness zich het recht voor de reservatie te weigeren.

§3 De klant die deze voorwaarden ondertekent, is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst, ongeacht of deze voortspruiten uit eigen fout of fout van derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

§4 De klant is verplicht twee badlakens en één paar slippers per persoon te gebruiken in de ruimten. Deze goederen kunnen bij Vé Wellness gehuurd worden of meegebracht worden door de klant zelf.

§5 De klant verbindt zich ertoe 15 minuten voor aanvang van de reservatie aanwezig te zijn teneinde deze voorwaarden te kunnen doornemen. Hij dient in elk geval het beginuur strikt te respecteren volgens de uurtelling zoals aangegeven bij Vé Wellness. De niet-naleving hiervan heeft geen invloed op de plicht om het einduur zoals aangegeven bij Vé Wellness te respecteren en geeft in geen enkel geval aanleiding tot schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten en geeft in geen enkel geval recht op terugbetaling.

§6 De klant verbindt zich ertoe het einduur strikt te respecteren en de ruimte tegen dat tijdstip verlaten te hebben. Vé Wellness rekent hiervoor een boete aan van 15,00 euro per 10 min bij niet-naleving.

§7 De klant wordt geacht de ruimte gepoetst, ordelijk en zonder indiciën van zichtbare gebreken ontvangen te hebben, tenzij hij het bewijs van het tegendeel levert. Dit doet hij door het personeel van Vé Wellness onmiddellijk bij ingebruikname te verwittigen van het gebrek.

§8 De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten.

§9 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden te roken in de ruimte, eigen drank of eten mee te brengen of elektrische apparaten te gebruiken. Vuilnis moet in de daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd worden. De niet-naleving hiervan geeft Vé Wellness het recht om een schadevergoeding van 50,00 euro in rekening te brengen.

§10 Het wordt de klant uitdrukkelijk verboden om foto’s van de ruimte te nemen met het oog op publicatie zonder schriftelijke toestemming van Vé Wellness.

§11 De klant is verplicht één badlaken te gebruiken in de saunacabine, te douchen na gebruik van sauna of stoombad alvorens het zwembad te gebruiken, droog in de relaxzetels te rusten, de algemene hygiëne te respecteren, de maaltijden op de daartoe voorziene tafels te consumeren, bij gevaar de rode alarmknop in te drukken, aangifte te doen van elke aangerichte schade en deze schade te vergoeden. Het is tevens verboden te springen of te duiken in het zwembad of whirlpool of dieren mee in de ruimte te brengen

8. Diefstal, aansprakelijkheid, dronkenschap, gedrag, veiligheid en gezondheid

§1 Vé Wellness behoudt zich het recht voor om de klant(en) die tekenen van dronkenschap of ongepast gedrag vertonen, of de veiligheid of de gezondheid van zichzelf of anderen in het gevaar brengen, de toegang tot de ruimte te ontzeggen of om hen uit de ruimte te verwijderen met eventuele opleg van een vergoeding van 50,00 euro.

§2 Bij weerspannigheid of diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd.  

§3 Vé Wellness is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade die het gevolg is van verlies van voorwerpen of enige andere schade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door gebreken in de installaties van Vé Wellness. Het is de verplichting van de klant om de deur te vergrendelen.

§4 Het personeel van Vé Wellness heeft steeds het recht om de ruimte te betreden tijdens de duur van de saunasessie bij (dreigend) gevaar, zelfs indien de klant hier niet mee instemt.

§5 Vé Wellness behoudt zich het recht voor om per saunabeurt één of meerdere identiteitskaarten op te vragen en digitaal in te scannen.

9. Vanaf 6 personen

§1 Vé Wellness heeft het recht bij reservaties vanaf 6 personen tijdens de saunabeurt de ruimte binnen te gaan om de naleving te controleren van de regels, opgenomen in het huishoudelijk reglement en in deze algemene voorwaarden. Vé Wellness beslist geheel eenzijdig over (de noodzaak van) deze controle en dient zich hier niet voor te verantwoorden. De klant heeft het recht om een vrouwelijk of mannelijk personeelslid te vragen die de controle zal verrichten.

§2 Vé Wellness behoudt zich het recht voor om na controle en in geval van overtreding zoals omschreven in §1, een vergoeding van 100 euro aan te rekenen per overtreding.

8.    Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

§2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

§3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Vé Wellness aansprakelijk gesteld worden.

§4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2017

Vé Wellness assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

Cher invité

Prendre soin de vous et de nos collègues est notre priorité absolue.

Nous avons développé notre propre "politique Corona".

Lire la suite