Privacy

Privacy policy


Privacyverklaring

1. Algemeen

 1. 1. Algemeen

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens in werking, de GDPR. GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ of ook wel ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of AVG in het Nederlands.

In het kader van deze nieuwe wetgeving zullen enerzijds meer rechten worden toegekend aan de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en anderzijds bijkomende verplichtingen opgelegd aan de ondernemingen die persoonsgegevens verwerken.
Deze Policy heeft tot doelstelling iedere patiënt te informeren over wat apotheek Medimalle doet met diens persoonsgegevens en te sensibiliseren over de confidentialiteitsverplichting omtrent de privacy van patiënten, collega’s e.a.

 1. 2. Wie zijn wij? 
 • Hotel Vé wordt uitgebaat door Verimpro bvba. 
 • Rechtsvorm: BV
 • RPR Antwerpen afd. Mechelen

2. Privacyverklaring

Verimpro bvba (hotel Vé), gevestigd te Vismarkt 14;2800 Mechelen (hierna “wij”) de verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. Op deze manier nemen wij het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving“) ter harte.

Met deze privacyverklaring willen wij u als gast/ klant informeren over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en over de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens kan laten gelden. Met “persoonsgegevens” bedoelen wij alle informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” van uw persoonsgegevens dekt alle bewerkingen hieromtrent (het verzamelen, opslaan, gebruiken, updaten of wissen…).

2.1 Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op basis van de onderstaande gronden voorzien door de Privacy Wetgeving :

 1. Wettelijke verplichtingen: bvb ID’s toesturen op verzoek van politie, …
 2. Uw toestemming in verband met o.a. acties betreffende promoties op ….
 3.  ….

Onder andere de volgende gegevens worden hiervoor verwerkt:

 • Naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht
 • Telefoonnummer, mits u opgebeld wenst te worden na levering van een door u besteld product
 • Diensten/ producten dewelke u aanschafte in het verleden worden geregistreerd

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurd telkens mits inlichting van de personen wiens gegevens verwerkt worden.

2.2 Persoongegevens gedeeld met derden

Wij moeten in sommige gevallen uw persoonsgegevens met o.a. de volgende derden delen:

 • De autoriteiten die er ons om zouden verzoeken (bv. politie, belastingsadministratie...) na verificatie van de legitimiteit van hun verzoek
 • Specifieke derden officieel aangesteld in dossiers zoals advocatenkantoren, gerechtsdeurwaarders…
 • ….

2.3 Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en dit overeenkomstig de algemene regelgeving voorzien in de verschillende wetgevingen. De persoonsgegevens dewelke geen onderdeel uitmaken van de te bewaren gegevens overeenkomstig de algemene regelgeving kunnen op verzoek gewist worden.